Tresnit.hu - Általános szerződési feltételek

TRESNIT.HU
(hatályos 2016. január 1-től visszavonásig)

Az Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) meghatározzák a Tresnit (továbbiakban: Szolgáltató) és a Megrendelő közötti Szolgáltatási szerződés feltételeit. Az ÁSZF a szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan melléklete, melynek elfogadásával, és a szerződés aláírásával a felek között a Szolgáltatási szerződés létrejön. Amennyiben a szerződésben külön nem szerepel, úgy a Tresnit részéről a megrendelést minden esetben a rendszer üzemeltetője jegyzi.
A szerződés tartalma:
A Szolgáltató vállalja a Megrendelő szerződésben feltüntetett adatainak - a szerződés létrejöttét követő 2 munkanapon belüli - rögzítését, nyilvántartását a www.tresnit.hu rendszerben és szolgáltatói adatbázisában, az adatoknak külső érdeklődők részére való kiajánlása mellett. Felhívjuk tisztelt partnereink figyelmét, hogy rendszerünk nem publikál cégeket semmilyen formában, partnerei semmilyen adatát nem teszi közzé. Szolgáltató vállalja, hogy éves átlagban 13-16 releváns partnert juttat el Megrendelő ügyfélfelületére.
A Megrendelő kötelezi magát, hogy a rögzített adatoknál az esetleges hibáknál korrigálást kezdeményez. Egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott adatok aktualitását, valóságtartalmát nem ellenőrzi, így az esetleges adatmódosulásokból, adathibákból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Megrendelő az általa megadott adatok valódiságáért teljes mértékben szavatol.
A Szolgáltató a Megrendelő által bejelentett adatmódosulásokat díjmentesen átvezeti. A Megrendelő a Szolgáltatót felmenti a nyilvántartásba vett adatok tekintetében az adatvédelmi törvényben rögzített adatkezelési korlátozások alól.
A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a létrejött Szolgáltatási szerződés alapján a Szolgáltató által kibocsátott díjbekérő alapján a szolgáltatási díj összegét határidőn belül a Szolgáltató részére megfizeti.
Szerződés lejártakor Megrendelő jososult az egyenlegéből fennmaradó teljes díjat 8 munkanapon belül írásban visszaigényelni.

A szerződés hatálya:

1. A regisztráció egyszeri alkalommal történik, lejárati ideje 3 év. A megbízott egyéb költséget nem számol fel. A Megbízott vállalja a Megbízó által a rendelkezésére bocsátott adatok alapján ügyintézői szolgáltatást vállal a a regisztrációval kapcsolatosan.
2. A Szolgáltatási szerződést a felek három év határozott időre hozzák létre. A szerződés futamideje a rendszerbe való első belépés alkalmával kezdődik.
A felek a szerződés meghosszabbítására a fentiek szerint korlátlan számú évig jogosultak de nem kötelezettek
4. Megrendelő jogosult a szolgáltatást annak megrendelésétől számított 8 napon belül jogkövetkezmény nélkül felmondani, ezután beáll Megrendelő fizetési kötelezettsége. Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait - követelése behajtása érdekében - jogi képviselőjének átadni.
A Megrendelőt rendes felmondása nem mentesíti a fennálló fizetési kötelezettsége teljesítése alól, illetve ezen jogcímen díjvisszafizetésnek helye nincs.
5. A felek rögzítik, hogy nyilatkozataikat a felek egymás felé úgy teszik meg, hogy a jelen szerződésben rögzített címre címezve, tértivevényesen postára adják, illetve elektronikus levélben vagy a kapcsolattartón értesítik egymást. A tértivevényesen postára adott küldemények tekintetében a „nem kereste”, „elköltözött”, „ismeretlen” jelölésekkel második alkalommal bontatlanul visszaérkező iratot a visszaérkezés napján kézbesítettnek tekintik.
6., Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató által küldött Szerződés a Tresnit-jelző alapján pecsét és aláírás nélkül is érvényes, mely mindkét felet kötelezi és jogosítja.
Az elektronikus levélben, kapcsolattartási címként megjelölt e-mail címre küldött közleményt a felek a küldést követő naptól tekintik a másik fél számára kézbesítettnek. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni. Bármely, jelen szerződés alkalmazásából eredő vita esetén - amennyiben a Felek peren kívül nem jutnak egyezségre - Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk., és egyéb kapcsolódó jogszabályok irányadók.

Copyright © 2015-17 Tresnit / Általános Szerződési Feltételek